kbys.net
当前位置:首页 >> 英语周报高二新课程2016 17第19期答案谢谢 >>

英语周报高二新课程2016 17第19期答案谢谢

a limited and specified time to live. Sometimes it was as long

英语周报高二新课程2016-2017第十一期答案 高二新课程第11期参考答案及部分解析 [参考答案] 1-5 ABBCC 6-10BABCB 11-15 CABCA 16-20CBBAB 21-25 BCADD 26-30 CCDDC 31-35 BCCBD 36-40FACGE 41-45 BCABA 46-50DDCCA 51-55 BABCD 56-60BADCB 61. w...

Hongkong, to be educated in an English

高二新课程第9期参考答案及部分解析 [参考答案] 1-5 BABCB 6-10CBCBC 11-15 CAACB 16-20CBCAB 21-25 ADBBD 26-30DCCBC 31-35 BDADB 36-40GAECD 41-45 BACDC 46-50BABCD 51-55 CABAD 56-60CDBAD 61. to go 62. Hours 63. if / whether 64.Finally...

英语周报2016-2017高二课标第15期 答案 Book 6 Unit 1 参考答案及部分解析 参考答案 1-5 BCAAC 6-10ABBCC 11-15 BCBCA 16-20ABCAC 21-25 DBACA 26-30CADBC 31-35 ADCBD 36-40 DAGCE 41-45 ADBCD 46-50 DBACB 51-55 CCACB 56-60 BDBCB 61. were d...

英语周报高二新课程2016-2017第十四期答案 高二新课程第14期参考答案及部分解析 [参考答案] 1-5 CBAAB 6-10ABCBC 11-15 CBCAB 16-20CBAAC 21-25 CBCDC 26-30DACDA 31-35 BDBCD 36-40ACGFD 41-45 BDCDA 46-50BDBDC 51-55 ADBCD 56-60 ACDCB 61. l...

英语周报高二新课程2016-2017第十二期答案 高二新课程第12期参考答案及部分解析 [参考答案] 1-5 CABCA 6-10ABCCB 11-15 BABCA 16-20 AABCA 21-25 CDBDA 26-30 CCDDB 31-35 ACBCB 36-40 GDAFB 41-45 ACBDC 46-50 BDABB 51-55 CDBAA 56-60 CABBD 6...

英语周报高二新课程2016-2017第十六期答案 高二新课程第16期参考答案及部分解析 [参考答案] 1-5 CBCBB 6-10CABCB 11-15 CAABC 16-20ABABC 21-25 BDBDD 26-30ABBDC 31-35 ABBCD 36-40ACGBD 41-45 CDBCB 46-50 DCBDD 51-55 BCDBA 56-60 CDBDC 61. ...

英语周报2016-2017高二新课程第三期答案 高二新课程第3期参考答案及部分解析 [参考答案] 1-5 CBAAC 6-10 BCABC 11-15 ABBCB 16-20BBCAC 21-25 DBDAA 26-30 DCABD 31-35 DAADB 36-40GEDFB 41-45 DCBCA 46-50BADDB 51-55 CABBA 56-60CDBAD 61. Vol...

2016-2017高三英语周报新课程 第17期答案 高三新课程第17期参考答案及部分解析 [参考答案] 1-5 ABACB 6-10ACACB 11-15 CBCAC 16-20ABBAB 21-25 CACCD 26-30BDABD 31-35 DBDAD 36-40DGFCE 41-45 DCBCA 46-50BABDC 51-55 BDCBB 56-60ADDCA 61. and...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kbys.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com